۱۳۹۴ دوشنبه ۳ اسفند  - 2016 2 Monday
بعدا نباید زانوی غم بغل كنیم شوراها می توانست.... سرب فردا:مطلبی از کاربر فعال درمورد شوراها قرارداده شد که بعد از چندساعت کاربر دیگری به آن پاسخ داده که باهم مرورمی کنیم:
دعوت از ریش سفید پنداران برای نامزدی مطلبی از یكی از مخاطبان فعالمان دریافت كردیم كه عینا در این بخش درج می كنیمبا این یاداوری كه نظرات كاربران الزاما نظرات سراب فردا نمی باشد....
فرمانداری جایی را آباد نمی کند؟مشارکت مردمی کارسازاست گیریم که مهربان شهرستان شد مگر هریس و ورزقان و هشترود و سراب خودمان شهرستان نیستند پس چرا همیشه نالان مهاجرت و نبود ساختارهای توسعه هستند؟ بناب همزمان با بخش شدن مهربان شهرستان شد در حالی که سرعت رشد ...
صفحه 15 از 17  اول  قبلی   8    9    10    11    12    13    14    15    16    17   بعدی